Hướng dẫn hạ cấp iPhone từ iOS 10 xuống iOS 9.3 trong vài bước

i

Đưa iphone vào chế độ Recovery

Đầu tiên là tắt iPhone hoặc iPad của bạn (nếu chưa tắt).

Nhấn và giữ nút Nguồn + nút Home trong khoảng 10 giây.

Tiếp theo thả tay ở nút Nguồn ra nhưng vẫn giữ nút Home.

Khoảng vài giây sau trên màn hình máy tính xuất hiện cửa sổ popup kèm theo thông báo: “iTunes has detected an iPhone in recovery mode. You must restore this iPhone before it can be used with iTunes”.

ip

Hạ cấp từ iOS 10 xuống iOS 9.3

Sau khi đưa thiết bị iPhone vào được chế độ Recovery, máy tính của bạn sẽ tự khởi động iTunes (trường hợp không xuất hiện hãy thử khởi động thủ công).

Nhấn Restore trên iTunes.

ip

Nhấn Restore và Update để xác nhận.

Bấm tiếp theo xác nhận update iOS 9.3

ip

Nhấp vào Đồng ý để chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện và bắt đầu tải về iOS 9.3.

Nếu sau khi tải, thiết bị tự khởi động những vẫn còn phiên bản iOS 10, hãy đưa iPhone vào lại chế độ Recovery, và bắt đầu hạ cấp.

Khôi phục lại dữ liệu đã lưu trữ trên iOS 9.3

Sau khi thiết bị của bạn được hạ cấp, thiết bị của bạn bây giờ sẽ không có bất cứ dữ liệu gì. Để khôi phục dữ liệu của bạn:

Chọn Restore from this backup trong iTunes.

Chọn các bản sao lưu bạn đã thực hiện trước khi cài đặt iOS 10.

Xem thêm: